När:
2017-06-25 kl. 10:00
2017-06-25T10:00:00+02:00
2017-06-25T10:15:00+02:00
Var:
Farhult
263 93 Farhult
Sverige
Pris:
Gratis
Kontakt:
Gunvor Andersson
042-36 72 30

Kallelse till årsmöte med Farhults byaförening söndagen den 25 juni kl. 10.00 på festplatsen.

Dagordning.

1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om årsmötet är korrekt tillkännagivet
3. Fastställande av dagordningen
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
6. Val av två justerare, tillika rösträknare, vid årsmötet
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redovisning för 2016
9. Budget för 2017
10. Revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016-2017
12. Fastställande av medlemsavgift för år 2018
13. Val av styrelse: kvarstående ett år Marléne Kreutz, Hans Hansson, Inger Heidne, Gunvor Andersson. Omval/nyval Bengt Paulson, Anitha Andersson, Staffan Kappelin samt suppleanterna Katarina Nilsson och Caroline Lindman.
14. Val av föreningens ordförande för ett år.
15. Val av revisorer på ett år
16. Val av valberedning på ett år
17. Val av festkommitté på ett år
18. Propositioner
19. Motioner
20. Övriga frågor
21. Avtackningar
22. Mötet avslutas

För Farhults byaförening

Gunvor Andersson
ordförande