Farhults Byaförening

Farhult

Farhult är en tätort i Höganäs kommun i Skåne län belägen vid Skälderviken. Norra delen består av Farhulsbaden som före 2015 utgjorde en småort benämnd Farhultsbaden och Stenvallabaden. Södra delen utgörs av kyrkbyn i Farhults socken och där Farhults kyrka ligger.
Samhället består till stor del av fritidshusbebyggelse.
Namnet är belagt sedan 1483 och kan tänkas vara en sammansättning av ordet Fager och hult (skog).

Välkomna att fira midsommar

 
på festplatsen i Farhult 14:00

 

Det blir musik, dans kring midsommarstången, lekar och lotterier

 

Medtag egen fikakorg

 

Kvällen innan klockan 18:00 klär vi midsommarstången.

 

Tag gärna med
blommor att pynta med och något att grilla

ÅRSMÖTE

ALLA MEDLEMMAR I FARHULTS BYAFÖRENING KALLAS
HÄRMED TILL ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 25 JUNI
KL. 10.00 PÅ FESTPLATSEN.
DAGORDNINGEN KOMMER FINNAS PÅ BYAFÖRENINGENS HEMSIDA.

 

VÄLKOMMNA

 

STYRELSEN

 

Dagordning vid årsmöte med Farhults byaförening söndagen den 25 juni 2023 kl. 10.00 på festplatsen i Farhult.

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet är korrekt tillkännagivet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två justerare, tillika rösträknare vid årsmötet
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk redovisning för 2022/2023
 10. Budget för 2023
 11. Revisionsberättelse
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2022 – 2023
 13. Fastställande av medlemsavgift för år 2024
 14. Val av styrelse
 15. Val av föreningens ordförande för ett år
 16. Val av revisorer för ett år
 17. Val av valberedning för ett år
 18. Val av festkommitté för ett år
 19. Propositioner
 20. Motioner
 21. Övriga frågor
 22. Avtackningar
 23. Mötet avslutas

Vårens aktiviteter

Byavandring med kommunens representanter

20 maj 2022 var representanter för Farhults Byaförening samt några medlemmar på Byavandring med kommunens representanter. Vi har lyft frågor och önskemål som vi fått in från våra medlemmar. Bland annat har vi pratat om ny brygga, ökad tillgänglighet till stranden, naturvård samt en avsaknad av möjlighet till att köpa glass eller lättare förtäring. Vi har också resonerat kring kommunens tankar gällande den tänkta nybyggnationen i byn, trafiksituationen och dagvatten. Även skolskjutsfrågan togs upp vilket påverkar barn i byn på olika sätt.
Kommunens representanter lyssnade in oss och skulle ta med sig våra frågor och önskemål tillbaka till olika nämnder och utskott.

Har ni frågor eller tankar så hör gärna av er.

Vi planerar för kommande årsmöte och det behövs fler i styrelsen för att Byaföreningen ska kunna fortsätta. Vill du vara med och utveckla föreningen?
Hör av dig till oss!
Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Farhults Byaförening

Byaföreningen är en ideell förening som arbetar för Farhultsbornas trivsel genom bland annat
att ordna olika aktiviteter och arrangemang för att skapa en farhultsgemenskap. Ett bra initiativ till detta är Farhultskören som i år sjunger in våren för andra gången. Vill Du vara med nästa år?

Farhult har under de senaste åren växt i storlek och därför behöver fler engagera sig för att traditioner ska bevaras och gemenskap skapas. Vi hoppas att fler vill ta aktiv del, i styrelsearbete eller genom att engagera sig i någon av aktiviteterna. Att bli medlem är enkelt – om du inte redan är det så titta gärna in på vår hemsida och se hur lätt det kan ordnas!

Om Du vill engagera dig så hör av dig via mail till info@farhultsbyaforening.se , eller kontakta någon i styrelsen.

Tillsammans ser vi till att Farhult förblir ett smultronställe att njuta i!